DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Sundhedspolitik

EU-samarbejdet på sundhedsområdet vedrører et bredt felt af emner, herunder sundhedsfremme og forebyggelse, bekæmpelse af grænseoverskridende sundhedstrusler, patienters adgang til behandling i andre EU-lande samt en omfattende regulering af tobaksvarer, lægemidler og medicinsk udstyr.

Under dansk EU-formandskab er der en række større sager på sundhedsområdet, der vil dominere Rådets arbejde. Nedenfor kan du læse mere om disse sager og EU’s sundhedspolitik.

Antibiotikaresistens

Resistente bakterier respekterer ikke landegrænser, og en stigende resistensforekomst som følge af et stigende antibiotikaforbrug hos både mennesker og dyr er en påtrængende udfordring i Europa.

Antibiotikaresistens har også været på dagsordenen under tidligere formandskaber, og det danske formandskab ønsker at bygge på de resultater, som man allerede har opnået. Der er stadig store udfordringer forude, og Danmark anser det som vigtigt at sætte emnet højt på dagsordenen i EU.

Under formandskabet vil der blive fokuseret på at fremme en rationel anvendelse af antibiotika og på at styrke og forbedre overvågningen af antibiotikaforbruget i EU, herunder mulighederne for en fælleseuropæisk overvågning af antbiotikaforbrug-og resistens.

Desuden vil Danmarks fokus være at arbejde for et nedsat forbrug af antibiotika til mennesker og dyr, herunder særligt nedsat forbrug af de kritiske antibiotika. Rationelt forbrug fokuserer også på at fremme en klogere og mere rationel anvendelse af antibiotika.

Det danske formandskab for Rådet i EU vil endvidere følge op på Kommissionens strategi om antibiotikaresistens fra november 2011 og vil være i tæt dialog med Kommissionen herom.

Handlingsprogrammet for Sundhed

Det overordnede sigte med EU-handlingsprogrammet for Sundhed (2008-2013) er at bidrage til at opnå et højt beskyttelsesniveau for de europæiske borgeres sundhed og sikkerhed.

Programmet har tre mål:

  • Forbedring af borgernes sundhedssikkerhed
  • Fremme af sundheden, herunder mindskelse af ulighed i sundhed
  • Udarbejdelse og formidling af information og viden om sundhed


Med programmet er der afsat midler på EU’s budget til finansiering af projekter og fælles tiltag, som kan bidrage til opnåelse af disse målsætninger.

Det nuværende handlingsprogram for Sundhed udløber den 31. december 2013. Kommissionen har i efteråret 2011 præsenteret et forslag til et nyt handlingsprogram, som vil skulle drøftes under dansk formandskab.

 

Revision af tobaksvaredirektivet

Kommissionen forbereder i øjeblikket en revision af det gældende tobaksvaredirektiv fra 2001, og direktivforslaget ventes fremsat i 2012 under Danmarks EU formandskab.

Direktivet har til formål at gennemføre og sikre et velfungerende indre marked for tobaksvarer samtidig med, at der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Det eksisterende direktiv fastsætter en række krav, som tobaksvarer på det europæiske marked skal leve op til. Det drejer sig blandt andet om grænseværdier for varernes indhold af tjære, nikotin og kulilte, regler om advarselsmærkning, forbud mod brug af betegnelser som ”light”, ”mild” og lignende samt krav om indberetning om de tilsætningsstoffer, der anvendes i tobaksvarer. 

Med henblik på den kommende revision af direktivet har Europa-Kommissionen gennemført en offentlig høring, hvor der blev modtaget mere end 85.000 høringssvar.

Revision af Transparensdirektivet

Kommissionen har i maj 2011 afsluttet en bred offentlig høring om behovet for en revision af transparensdirektivet.

Transparensdirektivet har til formål at sikre gennemsigtighed i de foranstaltninger, medlemsstaterne etablerer med henblik på at kontrollere priserne på- og begrænse offentligt tilskud til- lægemidler.

Baggrunden for høringen var, at markedet for lægemidler og medlemsstaternes foranstaltninger til kontrol med -og begrænsning af- udgifterne hertil har ændret sig betydeligt siden direktivets vedtagelse i 1980’erne. På denne baggrund ønskede Kommissionen at undersøge behovet for en revision af direktivet. Høringen rettede sig blandt andet mod en eventuel udvidelse af direktivets anvendelsesområde.

Sundhedssikkerhedspakken

De indledende forhandlinger om Kommissionens forslag til en ”sundhedssikkerhedspakke” vil ske under det danske EU-formandskab.

Formålet med forslaget vil være at opnå en tværsektoriel tilgang til grænseoverskridende sundhedstrusler, således at initiativer i sundhedssektoren kobles med andre eksisterende EU-politikker på andre områder.

Forslaget skal således sikre en bedre koordination af kriseberedskab og krisehåndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

EU’s sundhedspolitik
EU arbejder for at supplere medlemslandenes tiltag på sundhedsområdet med det formål at beskytte mennesker mod sundhedstrusler og sygdomme, fremme en sund livsstil og hjælpe nationale myndigheder i EU til at samarbejde på sundhedsområdet. Dette er især relevant, når det kommer til større grænseoverskridende sundhedstrusler.

Europæernes sundhed påvirkes ikke kun af politikker på sundhedsområdet, men også af politikker på blandt andet miljøområdet, fødevareområdet samt forhold på arbejdsmarkedsområdet. Det gælder eksempelvis EU’s grænseværdier for pesticidrester i fødevarer og initiativer som f.eks. EU-støtte til gratis frugtordninger for elever i skolen. Derfor er det skrevet ind i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, at sundhed skal tænkes ind i fastlæggelsen og udførelsen af alle Unionens politikker. 

EU’s rolle ved grænseoverskridende sundhedstrusler
EU’s indsats på sundhedsområdet skal supplere nationale politikker, hvor den kan bidrage til at forebygge folkesygdomme og andre sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed. Indsatsen skal omfatte bekæmpelse af de større trusler mod sundheden samt overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf.

Derfor fremsætter Kommissionen blandt andet et forslag til en “sundhedssikkerhedspakke”, som sigter mod langsigtede løsninger for sundhedssikkerheden i EU. Sundhedssikkerhedspakken skal således sikre bedre koordination af kriseberedskabet og bedre krisehåndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

Generelt har EU lovgivningskompetence på områder, hvor der er behov for at imødegå fælles udfordringer. Det betyder blandt andet, at EU-landene kan vedtage fælles initiativer, der har til hensigt at beskytte folkesundheden, eksempelvis i forbindelse med tobak- og alkoholmisbrug. Derudover spiller EU også en vigtig rolle, når det handler om at sikre fælles høje standarder for lægemidler og medicinsk udstyr samt udførelsen af kliniske forsøg med lægemidler. EU indsamler og formidler også information om gode erfaringer, som kan være til gavn for medlemslandene, ligesom EU giver støtte til lokale og regionale sundhedsprojekter og kampagner.

EU’s strategi for folkesundhed
I 2007 lancerede EU en ny strategi for folkesundhed, ”Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013”, som skal takle de stadig mere udtalte udfordringer for folkesundheden, såsom et aldrende samfund, grænseoverskridende sundhedstrusler og livstilssygdomme.

Strategien er baseret på 4 hovedprincipper:

  1. Fælles sundhedsværdier
  2. Sundhed er den største rigdom
  3. Sundhedsaspektet i alle politikker
  4. EU skal have større medindflydelse på den globale sundhedspolitik

Strategien bæres derudover af tre strategiske målsætninger:

  1. Sundhedsfremme i et aldrende Europa
  2. Beskyttelse af borgerne mod sundhedstrusler
  3. Støtte til dynamiske sundhedssystemer og nye teknologier

EU har også udarbejdet et handlingsprogram for sundhed, hvilket er EU’s væsentligste instrument til at implementere sundhedsstrategiens målsætninger. Der er 321,5 mio. euro til rådighed under programmet frem til 2013.

Dette handlingsprogram udløber dog i 2013, og der skal derfor tages stilling til strategiens og programmets fremtid under det danske formandskab.