DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Beskæftigelse og inklusion af unge under krisen

11-04-2012 10:51:00

Det danske EU-formandskab sætter fokus på beskæftigelse og inklusion af europæiske unge

Det danske EU-formandskab stiller skarpt på de alvorlige udfordringer, som unge møder i dag. Udfordringerne vil blive diskuteret dels på det uformelle ministermøde for beskæftigelses- og socialministre 24.-25. april og dels på konferencen om ’Unge: Beskæftigelse og inklusion under krisen’ d. 26.-27. april.

Den nuværende europæiske krise har en særligt negativ indflydelse på unge europæeres arbejds-, leve og uddannelsesmæssige vilkår. De unge møder substantielle forhindringer, når de skal etablere sig på arbejdsmarkedet og risikerer social eksklusion. EU Kommissionen adresserer disse problemer i ’Initiativet om Bedre Muligheder for Unge’ fra december 2011. Det danske EU formandskab ønsker at udbygge initiativet ved at sætte særligt fokus på tre centrale elementer, der er af afgørende betydning for den europæiske ungdom:

  • Adgang til arbejdsmarkedet
  • Vedligeholdelse af kompetencer i krisetider
  • Social inklusion

Adgang til arbejdsmarkedet

Faldet i permanente jobs under krisen har ramt unge uforholdsmæssigt hårdt. Den nuværende ungdomsarbejdsløshed i EU27 når helt op på 21.6 % og er dermed dobbelt så høj som arbejdsløsheden for hele EU27 befolkningen. Det betyder, at hver femte unge europæer ikke kan finde arbejde, i nogle medlemslande endda tæt på hver anden person.

Den høje ungdomsarbejdsløshed afspejler de udfordringer, som unge har med at finde permanent fodfæste på arbejdsmarkedet. På kort sigt fører det til en øget risiko for, at unge bliver overrepræsenteret i midlertidige stillinger og forhindret i at udvikle deres færdigheder gennem permanent beskæftigelse. Den langsigtede effekt er et markant misforhold mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, der vil have alvorlige konsekvenser, når de geografiske udfordringer øger efterspørgslen på erfarne arbejdstagere.

Disse udfordringer for den europæiske ungdom kræver en særlig indsats. Strukturelle udfordringer skal adresseres i medlemsstaterne via indsatser, der hjælper unge ind på arbejdsmarkedet. Et afgørende aspekt er uddannelse på arbejdspladsen, faglig udvikling og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Løsningen på problemet ligger imidlertid ikke blot i strukturelle reformer, men også i at fremme arbejdsmarkeds mobilitet hos unge. Investeringer i ungdommen vil komme både de unge europæere og samfundet til gode ved at bidrage til et bæredygtigt Europa.

Vedligeholdelse af kompetencer

Frem mod 2020 vil der opstå 73 millioner jobmuligheder grundet pensionering af den store baby-boomer generation.  Disse kommende jobs skal udfyldes af kvalificeret arbejdskraft baseret på erfaring og uddannelse. Unge, der ikke er i stand til at få permanent ansættelse, risikerer at drive væk fra arbejdsmarkedet og samfundet på grund af kriserelateret arbejdsløshed. Dette gælder både faglært og ikke-faglært arbejdskraft, der risikerer langtidsarbejdsløshed og marginalisering.

Der er et behov for at integrere disse unge på arbejdsmarkedet. I den forbindelse har arbejdsmarkedets parter og private aktører en afgørende rolle i at hjælpe unge til at opnå permanente stillinger. Et afgørende element i denne proces er at adressere misforholdet mellem udbud og efterspørgsel af færdigheder, hvilket både er i den jobsøgende ungdom og arbejdsgivernes interesse. De faglærtes færdigheder matches bedre med efterspørgslen, og de ikke-faglærtes skal have støtte til at finde vej til beskæftigelse, enten gennem det almene erhvervsrettede uddannelsessystem eller lignende tiltag.

Social inklusion

De nuværende høje arbejdsløshedstal for unge udfordrer den sociale inklusion i Europa. Unge, der hverken er beskæftiget eller under uddannelse, er i høj risiko for marginalisering og eksklusion fra arbejdsmarkedet.

Desuden møder unge, sårbare europæere med tilpasningsudfordringer yderligere problemer på vej ind på arbejdsmarkedet, da beskæftigelse ikke blot vedrører uddannelse og færdigheder. Disse unge har forskellige sociale ulemper samt fysiske og psykiske handicap, der kræver særlig støtte og hjælp til at træde ind på arbejdsmarkedet og undgå social eksklusion.

Folk i sårbare situationer skal sikres optimale forhold i et inkluderende samfund. Arbejdsløshed udgør en sårbar situation og det er derfor særligt vigtigt at bekæmpe marginalisering og uværdige levevilkår i disse krisetider. Derfor må alle ledige hænder inkluderes, både som en del af det sociale ansvar og fra et økonomisk perspektiv. Der er brug for en fokuseret indsats, der forebygger høje frafaldsrater på uddannelser og arbejdspladser. En sådan indsats skal sikre lige muligheder for ungdommen i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Simone Heinecke, Beskæftigelsesministeriet
Tlf: +45 72 20 50 85, e-mail: she@bm.dk