DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Formandskabets program og prioriteter

Det danske formandskabs program blev officielt præsenteret 6. januar 2012 under et pressemøde i København. I formandskabsprogrammet kan man læse mere om de vigtigste sager, der vil præge dagsordenen de næste seks måneder, heriblandt de fire grundlæggende prioriteter for det danske formandskab:

  • Et ansvarligt Europa
  • Et dynamisk Europa
  • Et grønt Europa
  • Et sikkert Europa

Følg linket nederst på siden og læs mere om programmet og prioriteterne. Under de enkelte politikområder kan du derudover også læse mere om de enkelte sager, der er på dagsordenen under det danske formandskab.

Velkomsthilsen fra statsminister Helle Thorning-Schmidt 

Læs mere om formandskabets prioriteter

Danmark overtager formandskabet, mens EU står over for sin måske største udfordring nogensinde. Opgaven for det danske formandskab vil være at samle og styrke EU gennem konkrete resultater, der bringer EU fremad og viser værdien og nødvendigheden af det europæiske samarbejde for den enkelte borger. Vi skal arbejde og samarbejde os ud af krisen.

Der blev på topmødet den 8. – 9. december truffet en række meget vigtige beslutninger for at stabilisere euroen bl.a. i form af en finanspolitisk aftale. Det videre arbejde med at følge op på aftalen vil foregå mellemstatsligt, og vil dermed ikke være med EU-formandskabet for bordenden. Vi vil dog som formandskab være klar til at bistå, såfremt der er et ønske herom. Under alle omstændigheder er den styrkede disciplin, der er lagt op, i fin tråd med det danske formandskabs prioritet om ”et ansvarligt Europa”.

Ved at arbejde for et ansvarligt, dynamisk, grønt og sikkert Europa vil formandskabet fremtidssikre Europa økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Det danske formandskab har derfor fire prioriteter:

  • Et mere ansvarligt Europa
  • Et mere dynamisk Europa
  • Et mere grønt Europa
  • Et mere sikkert Europa

Det danske formandskab vil arbejde for at sikre en ansvarlig europæisk økonomi. Europa skal ud af krisen, forebygge nye kriser og fremadrettet fokusere på at styrke vækst og jobskabelse. Alle EU-lande skal gennemføre den nødvendige genopretning af de offentlige finanser og de nødvendige reformer. Det er forudsætningen for at genvinde markedernes tillid til de europæiske økonomier og komme ud af krisen og ind på et vækstsporet. Vi har i Europa ikke været gode nok til at efterleve og håndhæve de fælles spilleregler og aftaler om reformer. Derfor blev der på Det Europæiske Råd den 9. december truffet en række vigtige beslutninger om styrkelse af den finanspolitiske disciplin med henblik på at sikre den økonomiske stabilitet. Disse beslutninger vil skulle udmøntes under det danske formandskab.

Dette formål flugter fint med det danske formandskabs ønske om et ansvarligt Europa. Vi har også vedtaget et fornyet samarbejde, der styrker de fælles spilleregler (den såkaldte six-pack). Det danske formandskab vil nu fokusere på at få ført de nye og stærkere spilleregler ud i livet, hvilket vil gavne de offentlige finanser, væksten og jobskabelsen i Europa. Vi skal også styrke tilsyn og regulering af den finansielle sektor, så vi undgår finansielle kriser i fremtiden.

Vi skal også via vores formandskab medvirke til at sikre en moderne og ansvarlig ramme for EU's eget langsigtede budget for 2014-2020. Danmark vil som formandskabsland drive forhandlingerne så langt frem som muligt, så vejen er banet for, at formanden for det Europæiske Råd Van Rompuy kan
indgå en aftale fra andet halvår af 2012.

For at komme ud af krisen er det også afgørende at få skabt fornyet vækst og beskæftigelse i Europa. Det indre marked er en af EU’s største succeser, og vi vil skabe en mere dynamisk europæisk økonomi ved at videreudvikle dets uudnyttede potentiale gennem arbejdet med de 12 nøgleprioriteter i akten for det indre marked. Det Indre Marked skal blandt andet bringes ind i den digitale tidsalder ved at gøre det lettere og mere sikkert at handle på nettet og billigere at bruge mobiltelefon på tværs af landegrænserne. Vi skal også fremme innovative virksomheder og gøre væksten grønnere og mere bæredygtig gennem det indre marked. En styrkelse af EU’s forsknings- og innovationsindsats skal ligeledes bidrage til dette. Som led i videreudviklingen af det indre marked, skal vi samtidig sikre respekt for arbejdstagernes rettigheder ved at sikre at regler om løn- og arbejdsvilkår overholdes. Endelig vil vi arbejde for at åbne nye handelsmuligheder for europæiske virksomheder både gennem WTO og bilaterale handelsaftaler med blandt andet Japan,
Indien, Canada og Tunesien.

Formandskabet vil endvidere sætte en offensiv dagsorden inden for grøn og bæredygtig vækst. Målet er at skabe vækst uden øget ressource- og energiforbrug, og det kan lade sig gøre. EU har i de seneste år udviklet en ambitiøs energi- og klimapolitik, som betyder, at EU går forrest på globalt plan. Vi skal arbejde på at fastholde dette forspring gennem nye indsatser. En nøglemålsætning vil være at vedtage tiltag, der forbedrer resource- og energieffektiviteten i Europa. Vi vil arbejde for et fokuseret 7. miljøhandlingsprogram og en ambitiøs europæisk energipolitik frem mod 2050 med forbedret energieffektivitet og øget anvendelse af vedvarende energi. Og der skal være en stærk europæiske stemme ved Rio+20-topmødet i arbejdet for vedtagelse af en køreplan for bæredygtig omstilling af verdensøkonomien. Vi vil endvidere arbejde for at integrere energi-, klima- og miljøhensyn i flere af EU’s politikker, som fx landbrugspolitikken, fiskeripolitikken, transportpolitikken og det Indre Marked. Indretningen af EU’s budget fra 2014-2020 skal understøtte dette hensyn.

Endelig skal vi gøre Europa mere sikkert. I en globaliseret verden skal vi samarbejde i Europa, hvis vi skal sikre de europæiske borgeres sikkerhed og løse grænseoverskridende problemstillinger. Danmark vil arbejde for mere effektiv bekæmpelse af international kriminalitet og terrorisme samt et velfungerende europæisk asylsystem og et stærkere Schengen-samarbejde og dermed også en mere sikker kontrol ved EU’s ydre grænser. De fordele, som samarbejdet indebærer, vil vi på grund af forbeholdet ikke fuldt ud kunne nyde godt af. Formandskabet vil også støtte stærkt op om en styrkelse af EU’s udenrigspolitik og udviklingspolitik. På grund af de globale magtforskydninger er det blevet endnu mere nødvendigt med en stærk global stemme for Europa.