DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Enighed i EU om bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

20-06-2012 18:41:00

Fælles pressemeddelelse fra det danske EU-formandskab og Kommissionen

EU har taget et vigtigt skridt for at forbedre hjælpen til ofre for kriminalitet. På baggrund af Kommissionens forslag (se IP/11/585), er Europa-Parlamentet og Rådet blevet enige om nye regler, der sikrer minimumsstandarder for beskyttelsen og behandlingen af ofre for kriminalitet. Sagen har været en prioritet for det danske EU-formandskab, som i tæt samarbejde med Kommissionen og de relevante udvalg i Europa-Parlamentet, har arbejdet målrettet for at opnå enighed om sagen.

Forslaget indeholder en række grundlæggende forpligtelser for medlemsstaterne vedrørende bl.a. ofres ret til information, rådgivning, tolkebistand og oversættelse, ofres deltagelse i straffesager og klageadgang samt regler vedrørende beskyttelse af ofre, herunder beskyttelse af ofre med særlige behov.

Medlem af Europa-Parlamentet og ordfører, Teresa Jimenez-Becerril Barrio (EPP), Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) udtaler:

”Det danske formandskab har gjort et stort stykke arbejde for at opnå et kompromis mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Forhandlingerne har vist sig vanskelige på nogle områder, men takket være det danske formandskab er der opnået enighed mellem parterne. Jeg sætter stor pris på den empatiske og afbalancerede tilgang, som det danske formandskab har haft til forhandlingerne hen imod en sikring og styrkelse af ofrenes rettigheder. Direktivets kerne er hensynet til offeret, hvilket har været et centralt element igennem forhandlingerne. Aftalen er derfor en triumf for alle ofre for kriminalitet og for de nationale retssystemer i Medlemsstaterne i et harmoniseret EU."

Medlem af Europa-Parlamentet og ordfører, Antoniya Parvanova (ALDE), Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) udtaler:

”De konstruktive forhandlinger mellem de europæiske institutioner har båret frugt i form af en række grundlæggende rettigheder for alle ofre i Europa. Direktivet indfører nye regler, som sikrer minimumsforpligtelser vedrørende støtte og beskyttelse af ofre, som har været udsat for kriminalitet hvor som helst i EU, og derfor befinder sig i en meget vanskelig situation. Det er i den forbindelse afgørende, at hvert enkelt offer vurderes individuelt med henblik på at klarlægge offerets særlige behov.

Aftalen er et afgørende skridt i forhold til at sikre ofrenes rettigheder på EU-plan og vil med sikkerhed bidrage til en bedre og styrket beskyttelse af ofre.”

Formanden for Rådet (Retlige og Indre anliggender) justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Ofre for kriminalitet har brug for hjælp og støtte fra de relevante myndigheder. Dette gælder også når man som EU-borger bevæger sig rundt i Europa. Støtten til ofre skal stå centralt i de nationale retssystemer. Jeg er derfor meget tilfreds med, at medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen er blevet enige om nye regler, som skal styrke støtten til og beskyttelsen af ofre for kriminalitet. 

Det er min opfattelse, at de nye regler er et vigtigt skridt til at sikre, at ofre får den hjælp og støtte, de har behov for, i hele Europa. Det er helt afgørende at ofre modtager hjælp, støtte og beskyttelse, som tager højde for den meget svære situation, de står i. Sagen har derfor været en høj prioritet for det danske formandskab, og jeg sætter stor pris på det hårde arbejde og engagement, som alle parter har udvist i løbet af forhandlingerne.”

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler:

”Direktivet er en milepæl for alle ofre i Europa. Det har alt for længe været sådan, at ofre for kriminalitet ofte overses i retssystemerne og behandles som statister. 
     
Direktivet sikrer, at ofre for kriminalitet får den respekt, støtte og beskyttelse, de fortjener. Takket være vores direktiv vil enhver, som har været udsat for kriminalitet i EU, få gavn af disse mini-mumsrettigheder, uanset hvilken form for kriminalitet, vedkommende har været udsat for, og uanset bopæl og oprindelse.”

Baggrund

Forslaget til direktivet om minimumsstandarder for ofre med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (offerdirektivet) blev fremlagt den 18. maj 2011 som en del af Kommissionens lovgivningspakke til styrkelse af ofres rettigheder i EU.

Det danske formandskab har siden slutningen af marts ført tætte forhandlinger med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Efter intense forhandlinger med Kommissionen som mellemled lykkedes det i sidste uge formandskabet at nå til enighed med Europa-Parlamentet om et kompromisforslag.

Kompromisforslaget indeholder minimumsforpligtelser for medlemsstaterne vedrørende bl.a. ofres ret til information, rådgivning, tolkebistand og oversættelse, ofres deltagelse i straffesager og klageadgang samt regler vedrørende beskyttelse af ofre, herunder beskyttelse af ofre med særlige behov.

Kompromisforslaget er i dag blevet godkendt af medlemsstaterne. Herefter skal det forelægges til godkendelse i de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og i sidste ende til afstemning på Plenar-samlingen.

Talspersoner

Aamann
  • 1. Ambassadesekretær
  • Preben Aamann
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail: 
  • Presserådgiver
  • Emil Melchior
  • Justitsministeriet
  • Generelle henvendelser, RIA; justits- og politiområdet
  • E-mail: